fbpx

ПЕТ КТ


ПЕТ/КТ е една од најефикасните техники за снимање кои се денес на располагање. Накратко, ПЕТ/КТ е техника за снимање која ги покажува функциите на органите и ткивата во човечкото тело на метаболичко ниво. Комбинирајќи ги предностите на ПЕТ (позитронска емисиона томографија) и КТ (компјутерска томографија), обезбедува детални анатомски информации. ПЕТ/КТ особено е користен во онкологијата за идентификација на тумори, за определување на раширеноста на туморот, за планирање на радиотерапија, за процена на реакцијата на пациентот кој е на лекување. 

ПЕТ/КТ се користи како дијагностичка метода во дијагностицирање на метастатски промени во `рбетниот столб кои се јавуваат како резултат на појава на карцином во друг дел од телото. Оваа алатка служи и за откривање на примарни карциноми кои се јавуваат на самиот `рбет.